Przetwarzanie danych osobowych

Informacja
o przetwarzaniu
danych osobowych

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów MLEGIS szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w Kancelarii.

1. Administrator Administratorami Państwa danych osobowych są adwokaci i radcowie prawni działający w ramach Kancelaria Adwokacka MLEGIS Adwokat Ewa Mniszek z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 24/4: • Adwokat Ewa Mniszek „Kancelaria Adwokacka MLEGIS Adwokat Ewa Mniszek” (NIP: 6252354597, REGON: 243400748), • Radca Prawny Marcin Musiał „Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Musiał” (NIP: 9541555984, REGON: 273762899), (dalej łącznie: „KANCELARIA MLEGIS”).
2. Cele przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIĘ MLEGIS wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Klientem KANCELARII MLEGIS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Środki ochrony danych: KANCELARIA MLEGIS zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych określonych w prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w KANCELARII MLEGIS.
4. Realizacja praw: Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z KANCELARIĄ MLEGIS za pośrednictwem poczty e-mail (office@klmlegis.pl).
5. Okres przetwarzania danych: Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec KANCELARII MLEGIS lub Klienta (6 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
6. Odbiorcy danych: Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy KANCELARII MLEGIS oraz podmioty, którym KANCELARIA MLEGIS powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające KANCELARIĘ MLEGIS w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
7. Przekazywanie danych: Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez KANCELARIĘ MLEGIS, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.
Scroll to Top